Ingatlan

Fontos tudnivalók a kötbérrel kapcsolatban

Kötbérrel elsősorban szerződésekben találkozunk, egyfajta kötelezettségvállalás
megerősítésére szolgál, és annak megsértése esetén behajtható a szerződő félen. Most
megnézzük, pontosan mit jelent, milyen típusai vannak és milyen esetekre vonatkozik a
kötbér.

A kötbér egy olyan pénzösszeg, amit a szerződő fél vállal, ha a szerződésben foglaltakat olyan
okból szegi meg, melyért ő felelős. A kötbér mindig valamilyen szerződéshez kapcsolódik.

A kötbér csak abban az esetben jár, ha azt a felek írásban rögzítették, a szóbeli megállapodás
vagy a ráutaló magatartás ez esetben nem elég. Ezért, ha például egy szóban létrejött
vállalkozási szerződésben a felek kötbérben állapodtak meg, akkor a kötbérre vonatkozó
kikötés érvénytelen lesz, míg a vállalkozási szerződés többi része érvényes.

A szerződés kikötésében szerepelnie kell a kötbér pontos összegének, vagy ha ez előre nem
meghatározható, annak, hogy miként kell megállapítani azt. Az összeg a konkrét megjelölésén
túl lehet például százalékos mértékű is.

A kötbért meghatározhatjuk egy összegben is, de állhat több részletből is, így függhet az eltetl
időtől is. A késedelmi kötbért leggyakrabban a késedelmes időszakkal arányosan határozzák
meg.

Az, hogy milyen jellegű kötbérről beszélünk a szerződés típusa határozza meg. Eszerint lehet:

– késedelmi kötbér
– meghiúsulási kötbér
– hibás teljesítés után járó kötbér

A késedelmi kötbér akkor keletkezik, ha a szerződésben vállalt kötelezettségét annak
esedékességekor (tehát határidőig) nem teljesíti a szerződő fél. Fontos, hogy a késedelmi
kötbér nem mentesíti a hibás felet a teljesítési kötelezettség alól.

Meghiúsulási kötbérről akkor beszélhetünk, ha annak fizetését szerződésben meghatározott
szolgáltatás nem teljesítése esetére kötötték. Ebben az esetben tehát nem késedelemről van
szó, hanem arról, hogy a teljesítés meg sem történik. Értelemszerűen, ha a meghiúsulás
esetére kikötött kötbért a jogosult érvényesíti, akkor már nem követelheti a másik féltől a
meghiúsult szolgáltatás teljesítését is.

A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér esetén a szerződő fél meghatározott pénzösszeg
fizetését vállalja arra az esetre, ha hibásan teljesít. Azaz akkor, ha a szolgáltatása nem felel
meg a jogszabályi kötelezettségeknek vagy a szerződésben foglaltaknak.